Kącik rodzica

O przedszkolu

Nasz dzień

Nasze przedszkole oczekuje na dzieci od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do 18.00.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

6.30-8.30  Schodzenie się dzieci, planowanie dnia wspólnie z dziećmi zabawy swobodne według zainteresowań i pomysłów dzieci, praca indywidualna, zabawy; konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, integracyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćwiczenia poranne ruchowe). Zabiegi  higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00  Śniadanie grupa " Zajączki" „ Pszczółki”,.„Motylki”, „Wiewiórki” „Biedronki". 

9.00-12.00  Zajęcia  edukacyjne rozwijające kompetencje komunikacyjne, matematyczne, społeczne, twórcze, (np. przygotowanie do nauki czytania i pisania, matematyki, przyrody), język angielski, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa, religia, działania twórcze warsztatowe, zajęcia umuzykalniające, wycieczki, wyjścia do teatru, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku. Formy organizacyjne: indywidualne, zespołowe, w małych grupach z cała grupą.

12.00-12.45  Obiad.

12.45-15.00  Leżakowanie i odpoczynek poobiedni ( grupy: „Biedronki", „Wiewiórki”), zajęcia indywidulane, przygotowanie do podwieczorku ( zabiegi higieniczne).

12.45-15.00  „Zajączki” „Pszczółki” i „Motylki” odpoczynek, zajęcia relaksacyjne po obiedzie, zabawy w ośrodkach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz wymagającymi wsparcia, zabawy dowolne, indywidualne zajęcia z logopedą, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, (zabiegi higieniczne).

15.00-15.30  Podwieczorek.

15.30-17.00  Kontynuacja pracy indywidualnej z dziećmi wymagającymi wsparcia, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne, inspirowane, kierowane (indywidualne, zespołowe, w małych grupach) według zainteresowań dzieci ( ośrodkach zainteresowań), prace porządkowe z dziećmi, zabawy ruchowe na placu zabaw, kontakty indywidualne z rodzicami

17.00-17.15 Drugi podwieczorek

17.15-18.00  Rozchodzenie się dzieci.

Rozkład dnia ulegnie zmianie podczas uroczystości przedszkolnych, wycieczek całodniowych lub przyjęć gości np: teatrzyków. 
Raz w miesiącu będzie wyznaczony dzień tzw. otwarty dla rodziców, którzy będą mogli przyjść na zajęcia i uczestniczyć w nich wspólnie z dzieckiem.

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

  • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela), 
  • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe), 
  • jedną piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne, 
  • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka. 
Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. 


Według nowej podstawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu powinny być: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. 

Przedszkole niepubliczne

“Akademia Młodego Człowieka”
ul. Starowiejska 303, 08-110 Siedlce
tel.: 517 866 010
tel.: 506 410 815
e-mail: przedszkole@akademiamc.pl

Dojazd do przedszkola w Siedlcach
Copyright © 2020 Akademia Młodego Człowieka Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: TOJA.org | Budowa strony: L77.pl